Úvěry-Leasing.cz » Slovníček pojmů

Slovníček pojmů


Anuita
Anuita je Pravidelná splátka ve stejné výši, která se dá rozdělit na dvě položky - úrok a jistiny. Výše anuity je ve zvoleném období neměnná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou (úmorem) a úrokem, kdy zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se poměr snižuje.

Akontace
Akontace (jinak také Mimořádná leasingová splátka) je první splátkou zaplacenou nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí předmětu leasingu. Nejčastěji se stanovuje jako precuntuální podíl z pořizovací ceny předmětu leasingu (od 0% do 70%), výši akontace si obvykle volí klient z několika možností, které mu leasingová společnost dá na výběr. Výše akontace má vliv na výši pravidelné splátky, kterou pak klient pravidelně splácí

Bonita
Jako Bonita ve finančnictví se označuje posouzení ekonomické situace a vyhodnocení schopnosti platit splátky leasingu.
Slovo Bonita má pravděpodobně francouzský základ.
Ve finančnictví charakterizuje schopnost dlužníka dostát svým finančním závazkům.
V zemědělsví popisuje využitelnost půdy pro pěstování ušlechtilých plodin.
V podnikání tzv. profesní bonita určuje schopnost firmy dosahovat určitých standardů produktu (služeb, výrobků).

Devinkulace
Devinkulace je zrušení vinkulace. Obvykle je devinkulace vystavována leasingovou společností formou žádosti o uvolnění pojistného.

Finanční kalkulačka
Finanční kalkulačka je kalkulátor, který Vám v závislosti na ceně předmětu, doby splácení, výše akontace a podmínek pojištění spočítá výši měsíční splátky.

Fixní pojistné
Fixní pojistné je neměnná výše pojistného, nabízí leasingová společnost ve splátkách po celou dobu leasingu. Pojistné je počítáno pevnou sazbou, do které není možné uplatňovat bonusy.

Jistina
Jistina = částka, kterou leasingová společnost nebo banka půjčuje klientovi.

Leasing
Slovo leasing je převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená pronájem. Jedná se o obchodní operaci mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy předmětem leasingové smlouvy může být jak věc movitá, tak i nemovitost.

Leasing bez navýšení
Leasing bez navýšení (nulový leasing) je leasing, při kterém klient zaplatí jen cenu daného předmětu, na finančních službách nic nepřeplatí. Součet všech splátek (bez pojištění) se rovná ceně pořizovaného předmětu.

Leasingová smlouva
Leasingová smlouva je právní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem (klientem), který určuje podmínky leasingu. Uzavírá se písemnou formou a určuje podmínky smluvního vztahu.

Leasingové období
Leasingové obdobípředstavuje dobu trvání leasingové smlouvy. Délka období závisí na charakteru předmětu leasingu a jeho zařazení do odpisových skupin. Minimální délka u finančního leasingu činí 36 měsíců, u operativního leasingu může být období kratší.

Leasingový koeficient
Leasingový koeficient je koeficient vyjadřující celkové navýšení nákladů oproti nákupu za hotové peníze, podíl celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu. V případě, že leasingové splátky zahrnují pojištění předmětu leasingu, toto pojištění se pro výpočet koeficientu nezahrnuje

Mimořádná leasingová splátka
Mimořádná leasingová splátka (akontace) je první splátka leasingu splatná nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí leasingu nájemcem, je stanovena procentem z pořizovací ceny předmětu leasingu (od 0% do 70%), výši akontace si obvykle volí klient.

Odkupní cena
Odkupní cena (prodejní cena) je cena, za kterou leasingová společnost prodává předmět leasinguklientovi po řádném ukončení leasingové smlouvy. Na základě této operace (kupní smlouvy) předmět leasingu přechází do vlastnictví klienta (nájemce).
Tedy cena kterou doplatíte po skončení leasingu a věc bude Vaše.

Pevné leasingové splátky
Pevné leasingové splátky (fixní leasingové splátky) = výše leasingových splátek je neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy, jednotlivé leasingové splátky jsou počítány s pevnou úrokovou sazbou.

Pohyblivé leasingové splátky
Pohyblivé leasingové splátky (variabilní leasingové splátky) = leasingová splátka se v průběhu trvání leasingové smlouvy může měnit (nahoru i dolu). Jednotlivé leasingové splátky jsou v průběhu leasingu přizpůsobovány úrokovým sazbám.

Předávací protokol
Předávací protokol je dokument, na kterém nájemce stvrzuje svým podpisem převzetí předmětu leasingu.

Předmět leasingu
Předmět leasingu = daný předmět smlouvy, např. automobil, stroj nebo nemovitost. Tedy to co si fyzicky pořizujete (kupujete).

Přenechám leasing
Pod pojmem přenechám leasing se často skrývá specifický prodej ojetého vozu, který je stále ještě majetkem leasingové společnosti, jeho pronajimatel s ním tedy nemůže plně svobodně nakládat (viz leasing automobilů).
Zájemce o koupi takového vozu jej tedy nekupuje, ale stává se novým pronajimatelem v rámci vztahu s leasingovou společností. Proto tedy pojem "přenechám leasing" skutečně znamená, že leasing je přenechán na někoho nového a ten jej musí řádně doplatit než se auto stane jeho.
K takovému převodu se vždy musí vyjádřit dotčená leasingová společnost nez se auto změní majitele.

Režim splátek
Režim splátek je režim splácení leasingové smlouvy dle splátkového kalendáře. Lze zvolit měsíční nebo čtvrtletní, ve výjimečných případech pololetní nebo roční.

RPSN
RPSN = Roční Procentní Sazba Nákladů je ukazatel výhodnosti úvěru, do této sazby jsou zahrnuty všechny poplatky spojené s úvěrem za celou dobu jeho splácení.

Spoluúčast
Spoluúčast = procento nebo pevná částka ze škody, kterou se klient podílí na každé pojistné události. Pokud tedy je na pro Vaše auto spoluúčast 10%, pak při nehodě, zaplatítě 10% z celkové škody Vy osobně.

Splátka
Leasingová splátka je pravidelná platba vypočtená na základě vybrané leasingové varianty a nákladů na pořízení předmětu leasingu sjednaná mezi leasingovou společností a nájemcem na dobu trvání leasingové smlouvy.
Splátka může být stanovená jako pevná nebo pohyblivá. Řádnému splácení často předchází zaplacení mimořádné první splátky.

Splátkový kalendář
Splátkový kalendář je rozpis splátek po celou dobu leasingu, plní funkci daňového dokladu.

Splátkový prodej
Splátkový prodej je finanční produkt, při kterém přechází vlastnické právo na klienta bezprostředně po převzetí předmětu. Nejedná se o druh leasingu, ale jiný finanční produkt.

Totální škoda
Totální škoda je budoucí náklady na opravu poškozeného vozidla přesáhnou cenu havarovaného vozidla, v tomto případě se likviduje pojistná událost jako totální škoda. Jinými slovy škoda na vozidle je tak vysoká, že nemá cenu jej opravovat.

Vinkulace
Vinkulace je omezení dispozice výplaty pojistného plnění ve prospěch leasingové společnosti. Jinými slovy nárok na výplatu pojistky nemáte Vy ale leasingová společnost, protože je majitelem předmětu leasingu. Zrušení vinkulace se nazývá devinkulace.

Vstupní poplatek
Vstupní poplatek (smluvní poplatek) je poplatek za vyhotovení leasingové smlouvy. Obvykle se jedná o 1% -2% z pořizovací ceny předmětu leasingu a je splatný nejpozději v den podpisu smlouvy.

Zajišťovací prostředky
Zajišťovací prostředky = jako zajišťovací prostředek slouží první mimořádná splátka (akontace), která je splatná nejpozději v den převzetí leasingu. V případě, že toto nestačí, využívá se jako zajištění ručení třetí osobou, směnka, zpětný odkup předmětu leasingu dodavatelem nebo zástava nemovitosti.

Zůstatková cena
Zůstatková cena je cena předmětu leasingu po uhrazení všech pravidelných leasingových splátek, výše zůstatkové ceny se určuje již při podpisu smlouvy a bývá zpravidla vyšší. Tím se liší od odkupní ceny, která je zpravidla velmi malá.


Verze pro tisk